ilya bodner

Ilya Bodner Start-Up Enthusiast.  Columbus Ohio.  614.207.3983 or ilya.bodner@gmail.com


yep...even back then...smilin' and dialin'...

Ilya Bodner Columbus Ohio (614) 207-3983